Diskurz.cz - Podmínky používání služeb

Používáním služeb, webových stránek a aplikací Diskurz.cz (dále jen "Služeb") souhlasíte se všemi podmínkami Používání služeb, včetně omezení hmotné odpovědnosti za škody způsobené používáním služeb. Pokud nesouhlasíte, aby použití Služby bylo svázáno s těmito podmínkami, nemůžete používat a přistupovat k službám, webovým stránkám a aplikacím Diskurz.cz. Pokud máte jakékoliv otázky nebo komentáře k těmto Podmínkám používání, kontaktujte nás na e-mailu info@Diskurz.cz.

Diskurz.cz si vyhrazuje právo aktualizovat tyto Podmínky používaní bez předešlého upozornění. Používáním služeb, webových stránek a aplikací Diskurz.cz souhlasíte s těmito podmínkami tak jak jsou k dispozici v čase využití Služeb. Použití všech nových Služeb, funkcí či vlastnosti, které mění nebo zlepšují naše Služby je upraveno těmito Podmínkami používání. Aktuální podmínky používaní jsou k dispozici na adrese www.Diskurz.cz/podminky.html.

Podmínky účtu

Všeobecné podmínky

 1. Službu používáte na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Služba je poskytovaná "tak jak je", bez záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo vyplývající, včetně, ale nikoli jen, záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Pokud jde o kvalitu a výkonnost služeb a aplikací, je veškeré riziko na Vás.
 2. Zodpovídáte za všechen obsah uložený prostřednictvím služby a aktivity, které se pod Vaším účtem odehrávají a to i tehdy, kdy vznikají prostřednictvím třetích stran.
 3. Nebudete a nedovolíte jiným kopírovat, duplikovat, reprodukovat, publikovat, prodávat nebo licencovat žádnou část Služeb.
 4. Technická podpora může být poskytována jen platícím zákazníkům.
 5. Nesmíte šířit počítačové viry nebo jakýkoliv jiný destruktivní kód prostřednictvím Služby.
 6. Nesmíte ukládat, posílat, nebo přijímat nevyžádané e-maily nebo SMS správy (SPAM) prostřednictvím Služby.
 7. Berete na vědomí, že Služba, včetně Vašeho obsahu, může být internetem přenášena nešifrovaně a může být přenášena prostřednictvím různých sítí a poskytovatelů třetích stran a upravena tak, aby se přizpůsobila technickým možnostem a podmínkám připojených sítí a/nebo zařízení.  
 8. Váš účet můžeme kdykoliv zrušit, nebo můžeme ve Službě změnit nebo odstranit obsah (včetně Vašich dat) dočasně nebo trvale, kdykoliv, bez nebo s předešlým oznámením pokud věříme podle našeho úsudku, že takovýto obsah může porušovat Podmínky používání, je nerelevantní, zastaralý, nevhodný, vulgární, nebezpečný, ohrožující, pornografický, nezákonný nebo problematický v jakémkoliv jiném směru.
 9. Diskurz.cz nezaručuje, že (I) služba splní Vaše specifické požadavky, (II) služba bude poskytovaná bez výpadku, bezpečně nebo bez chyb, (III) výstup ze služby bude správný a důvěryhodný, (IV) kvalita produktů, služeb, informací nebo jakéhokoliv jiného materiálu získaného Vámi prostřednictvím Služby splní Vaše očekávání a že (V) všechny chyby ve Službě budou opraveny.
 10. Výslovně souhlasíte s tím, že Diskurz.cz v žádnem případě, s výjimkou toho, když to vyžaduje platný zákon, nebo když to bylo písemně odsouhlasené, Vám nebude odpovídat za škody, včetně všech obecných, speciálních, nahodilých nebo následných škod vyplývajících z užívání anebo neschopnosti užívat Službu (včetně, ale nikoliv jen, ztráty nebo zkreslení dat, nebo trvalých škod způsobených Vám nebo třetím stranám, nebo selháním funkce Služby v součinnosti s jinou službou či aplikací), a to i v případě, že Diskurz.cz byl upozorněn na možnost takových škod.
 11. Můžeme upravit, nebo pozastavit poskytování Služby pro Vás a to dočasně nebo trvale kdykoliv s nebo bez předchozího upozornění.